Bedrijfsmassage


 

Déjuli B.V.

Déjuli B.V. is een vooraanstaand instituut op het terrein van bedrijfsmassages, opleidingen, klachtenbehandeling en omscholing.


Met diverse bedrijven zijn contracten afgesloten om medewerkers op reguliere basis te behandelen met massages die preventief of curatief zijn en zo arbeidsverzuim helpen te voorkomen of verkorten.

Aanbod

Massagepraktijk  Déjuli B.V. heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het verzorgen van bedrijfsmassages. Niet alleen in de kwaliteit van de massages zijn wij onderscheidend, maar ook op het gebied van marketing en management is  Déjuli B.V.  innovatief.

 

 

1) Zo hebben wij een systeem ontwikkeld, waardoor ruim 90% van alle werkzaamheden die verricht worden door de afdeling HR, op het gebied van massage opdrachten uit handen genomen kunnen worden.Dit heeft als grote voordeel dat de afdeling HR zich kan bezighouden met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf.

2) Het grote voordeel voor bedrijven is, is dat wij zowel preventief als curatief kunnen werken.
Er is dan ook veel winst te behalen voor bedrijven die te maken hebben met kort ziekteverzuim.

 

Voor vragen hierover omtrent, kunt u contact opnemen met de directie.

 

                                                  J. Libosan 

 

 

Werkwijze

De werkwijze van Déjuli B.V.  is dat we eerst een inventarisatie maken van het aantal medewerkers die voor een massage aanbod in aanmerking kan komen. Ten eerste zijn dit de medewerkers die nu reeds bovengenoemde klachten hebben en waarbij geen contra indicaties zijn om deze met massage te behandelen. De afdeling HR en bedrijfsarts zijn hierbij betrokken. 

 

Tijdens deze inventarisatie wordt met name bij de kwetsbare groepen voor arbeidsgerelateerde klachten (zoals: veel zittend werk, verkeerde werkhouding, langdurige computer en telefoon werkzaamheden) nagegaan welke verbeteringen gewenst zijn en hoe deze evt. met stoelmassage ondersteund kunnen worden.

In deze fase wordt ook een meting gedaan naar: percentage ziekteverzuim per doelgroep, aantal medewerkers die werkzaamheden verrichten die voor risicovol zijn voor klachten door bijv. het invullen van een inventarisatie vragenlijst. En zo nodig individuele gesprekken met teamleiders op afdelingen met een verhoogd risico profiel om na te gaan of structurele maatregelen gewenst zijn.

Nadat de doelgroep in kaart is gebracht wordt een massage plan opgesteld: welke medewerkers worden (op vrijwillige basis) welk massage aanbod gedaan (soort massage, frequentie, aantal sessies). Medwerkers geven via een informed consent toestemming voor het uitvoeren van de massage en evt. andere werkzaamheden (werkplek en werkhouding adviezen).

De massages en overige werkzaamheden worden volgens afspraak uitgevoerd. Op basis van het aantal afgespoken behandelingen wordt (worden) de bedrijfslokatie(s) bezocht door gekwalificeerde masseurs.

Per vaste periode (bijv. maand) wordt met een contactpersoon (afdeling HR en/of bedrijfsarts) overleg gevoerd over de voortgang. Per geplande afspraak wordt een presentielijst bijgehouden. Afwezigheid van een medewerker of het stoppen van de massage door de medewerker wordt aan de contactpersoon gemeld.

Aan het einde van de afgesproken behandelperiode wordt wederom nagegaan wat het werkgerelateerd verzuim is bij de behandelde groep en aan de medewerkers wordt gevraagd een vragenlijstje in te vullen over hun ervaringen en mogelijke resultaten van de masssage behandelingen en evt. adviezen.

Met de opdrachtgever worden deze resultaten besproken en wordt deze opdracht afgerond. Uiteraard kan de opdracht hierna vernieuwd worden en/of afspraken gemaakt worden om (een deel van) de medewerkers door te behandelen.

Ook kunnen wij met onze kennis van zaken, uw bedrijf een hoop werk uit handen nemen. U kunt dan denken aan het plannen van de massages binnen uw bedrijf en het snelle diagnoseren cq adviseren.

 

 

                      Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met J.Libosan

Bekijk de bedrijven waar wij al bedrijfsmassages gaven!